Общи условия за ползване

Обши условия за ползване на онлайн магазин Shop RoadHunter (https://shop.roadhunter.bg)

Това са Общите условия за използване на онлайн магазина и посочения сайт. Ако го използвате, се счита, че приемате и сте съгласни с общите условия. За да направите покупка в онлайн магазина задължително следва да маркирате отметка, с която декларирате, че сте запознат с Общите условия и ги приемате. В противен случай няма как да завършите поръчката си.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Трансгео ЕООД, с ЕИК 040248911 и седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Малинов 80А, ПК 1799, електронен адрес: contact@roadhunter.bg, наричано по-долу ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на платформата за електронна търговия https://shop.roadhunter.bg , наричана по-долу ПЛАТФОРМАТА.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ запазва правото си да променя цените, както и другите параметри на предлаганите стоки без предварително предупреждение.

(3) Търговската марка RoadHunter и авторските права над продуктите, предлагани в ПЛАТФОРМАТА  са притежание на ДОСТАВЧИКА. Всяка неоторизирана тяхна употреба може да доведе до нарушени авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби, като нарушителят отговаря пряко за всички вреди и последици от неоторизираната им употреба.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите, Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679:

 1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Трансгео“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Малинов 80А, ПК 1799
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Александър Малинов 80А, ПК 1799; тел. +35924003394
 4. Електронен адрес за кореспонденция: contact@roadhunter.bg
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 040248911, Номер на администратор на личните данни: № 52265

Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: cpdp.bg
 • Комисия за защита на потребителите 
  Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, 
  тел.: 02 / 980 25 24 
  факс: 02 / 988 42 18 
  гореща линия: 0700 111 22 
  Уеб сайт: kzp.bg
 1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 040248911

IIIХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. RoadHunter e уебсайт включващ ПЛАТФОРМА за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://shop.roadhunter.bg, чрез която ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3.  Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в ПЛАТФОРМАТА.
 4. Да извършват плащания чрез банкова карта във връзка със сключените договори чрез ПЛАТФОРМАТА https://shop.roadhunter.bg или чрез наложен платеж, при доставка на стоката, съгласно настоящите общи условия.
 5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на ПЛАТФОРМАТА RoadHunter в Интернет;
 6.  Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://shop.roadhunter.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА  се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в ПЛАТФОРМАТА стоки. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.

(3) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ заплащат на ДОСТАВЧИКА на ПЛАТФОРМАТА  възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в ПЛАТФОРМАТА  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в ПЛАТФОРМАТА. В случай на техническа грешка на цената, ДОСТАВЧИКЪТ незабавно уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната ѝ цена.

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА  се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на ПЛАТФОРМАТА са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Shop RoadHunter

Чл. 7. (1) За да използва https://shop.roadhunter.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА.

(3) При извършване на регистрацията или поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПЛАТФОРМАТА се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА https://shop.roadhunter.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в ПЛАТФОРМАТА https://shop.roadhunter.bg стоки.

(2) При поръчка, ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема тези общи условия с момента на финализиране на поръчката.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките в ПЛАТФОРМАТА по следната процедура:

(1) Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА стоки. Добавянето им в потребителската кошница.

(2) Предоставяне на необходимите данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ като страна по договора.

(3) Предоставяне на данни за извършване на доставката. По желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ доставката може да се извърши до офис на куриер или до друг адрес.

(4) Избор на метод и момент за плащане на цената. Заплащането може да стане с банкова карта или с наложен платеж, както следва:

4.1. Преди предаването на стоката/стоките на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

С банкова карта чрез страницата https://shop.roadhunter.bg . ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да заплати цената за поръчаната стока с банкова карта при поръчването на стоката, като следва да избере тази опция /плащане с банкова карта/ от менюто за начините на плащане и да финализира плащането. Поръчката ще бъде анулирана, съответно и договорът за покупко-продажба ще се счита прекратен, в рамките на 5 работни дни, ако съответната дължима сума за цената не постъпи по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА, като с превеждане на сумата ПОЛЗВАТЕЛЯТ дава съгласие за извършване на авансово плащане.

4.2. В момента на получаване на стоката:

С наложен платеж. В този случай ПОЛЗВАТЕЛЯТ плаща цената на куриера, доставил стоката. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да заплати цената на договора за покупко-продажба при доставка, с получен касов бон, и фактура отговарящ на стойността на поръчката с включена цената на доставката, ако такава се предвижда в описаните случаи на настоящите общи условия. Доказателство за извършеното плащане от ПОЛЗВАТЕЛЯ е надлежно оформена от куриерската фирма товарителница за извършеното плащане, подписана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 

(5) Потвърждение на получаването на поръчката от страна на ДОСТАВЧИКА. За целта ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на електронната си поща, в което са описани вида и броя на поръчаните стоки, тяхната единична цена, цената на доставката, общата цена на стоките и доставката, дата на поръчката, статус на поръчката, статус на плащането, заявения адрес за доставка и данни за ПОЛЗВАТЕЛЯ, който поръчва стоката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и поотделно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

VII. ОСОБЕНИ ПРАВИЛА И КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, които са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА са определени в профила на всяка стока в ПЛАТФОРМАТА ПЛАТФОРМАТА.

(2) Крайната цена на стоките  е в български лева и се определя от ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА  в профила на всяка стока в ПЛАТФОРМАТА и е посочена с включени всички данъци, такси и разходи за получаване на стоката;

(3) Всички цени са валидни към момента на подаване на заявка за закупуване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(4) Стойността на пощенските разходи,  се определя от ДОСТАВЧИКА в  се определя от съответната куриерска служба в ПЛАТФОРМАТА и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия.

(6) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в ПЛАТФОРМАТА преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ПЛАТФОРМАТА или по електронна поща.

(8) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ разполагат с предвидената от закона гаранция за съответствие на стоката.

(9) ДОСТАВЧИКЪТ не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация  с него. Разходите за избраните средства за комуникация се определят от съответните доставчици на комуникационни услуги /телефон, интернет, поща и др./

(10) В случай на евентуални спорове ДОСТАВЧИКЪТ се съгласява да участва в извънсъдебни процедури за разрешаване на съответните спорове след съгласуване между страните на медиатора.

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА има право да приеме авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА  цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им. В случай, че цената се заплаща преди доставката, то това се извършва чрез банкова карта, съгласно чл. 9, ал. 4 от настоящите общи условия.

Чл. 15. ПРАВО НА ОТКАЗ от сключения договор от Ползватели, които са потребители по смисъла на ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

(1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор чрез ПЛАТФОРМАТА в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от ДОСТАВЧИКА чрез недвусмислено съобщение до ДОСТАВЧИКА изпратено по електронна поща на contact@roadhunter.bg

Правото на отказ може да бъде упражнено в случай, че са налице едновременно следните предпоставки: оригиналната опаковка на стоката да не е нарушена; да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери;   ПОЛЗВАТЕЛЯТ да е предоставил на ДОСТАВЧИКА покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка; стоката следва да е във вида, в който е получена; стоката не трябва е използвана по начин, който уврежда търговския й вид и възпрепятства последващата й продажба, всички етикети, стикери и прочие следва да са на стоката/опаковката, така, както е получена 

 (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред ДОСТАВЧИКА чрез недвусмислено съобщение по електронна поща на адрес contact@roadhunter.bg

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние , ДОСТАВЧИКЪТ възстановява всички суми, получени от потребителя, без разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. ДОСТАВЧИКЪТ възстановява получените суми, в зависимост от използваното платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си писмено съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за ДОСТАВЧИКА.

4.1. В случай, че плащането от ПОЛЗВАТЕЛЯ е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни от уведомлението от отказа от договора.

4.2. В случай, че плащането от ПОЛЗВАТЕЛЯ е направено с наложен платеж, Възстановяването на сумите се извършва в 14 дневен срок от надлежно получения отказ от договора  по посочена в същия банкова сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал. 4, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА стоки, да осигури запазването на тяхното качество и безопасност и върне същите в срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА преди в 14-дневния срок за упражняване правото на отказ чрез недвусмислено изявление/по някой от следните начини:

- лично на адрес: град София, бул. Александър Малинов 80А

- чрез изпращане на писменото изявление с препоръчана пратка на адрес: град София, бул. Александър Малинов 80А, ПК 1799, Трансгео ЕООД

- на електронна поща: contact@roadhunter.bg

(8) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките

(9) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката е определен в настоящите общи условия

(2)  Ако ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 17. (1) Доставките се извършват чрез доставка до адрес на територията на Република България, посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключването на договора за покупко-продажба. Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт експрес. Цената на доставката се определя от общата стойност на стоките в договора за покупко-продажба и начинът на доставка, както следва:

 • 0 лева за доставка до офис на Еконт експрес при покупка на стоки на стойност 20 лева или повече.
 • Автоматично изчисление на цената чрез Еконт калкулатор за доставка до офис на Еконт експрес при покупка на стоки на стойност по-малка от 20.
 • Автоматично изчисление на цената чрез Еконт калкулатор за доставка до друг адрес независимо от стойността на направената поръчка.

Цената на доставката се посочва преди сключването на договора и е включена в крайната цена на стоката. 

(2) Доставките на наличните продукти се изпълняват до 10 /десет/ работни дни, в зависимост от наличността към момента на заявката и адреса за доставка.

Чл. 18. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА. При липса на възражения при приемането на стоката тя се счита за окончателно приета от ПОЛЗВАТЕЛЯ. Възражението се вписва върху някой от съпътстващите доставката документи – товарителница, приемо-предавателен протокол или върху екземпляра на фактурата, предназначен за ДОСТАВЧИКА.

(2) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, както и Закона защита на потребителите.

IX.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА предприема мерки за защита на личните данни на всеки Ползвател съгласно Закона за защита на личните данни, както използва комбинация от стандартни технологии и процедури за сигурност и организационни мерки, за да защити личните данни на всеки Ползвател от неоторизирано използване, разкриване и достъп до тях. За предотвратяване на злоупотреби ДОСТАВЧИКЪТ разполага със съвременни съоръжения и мерки за сигурност.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА се ангажира да защитава личните данни, които споделя всеки един Ползвател, както и се задължава служителите му и обработващите данни да спазват правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на неприкосновеност на личния живот и поверителност.

(3) Личните данни, предоставени на ДОСТАВЧИКА от всеки един Ползвател ще бъдат използвани единствено за следните цели:

А/ За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения: за установяване на самоличността ПОЛЗВАТЕЛЯ; за управление и изпълнение на заявките за услуги, изпълнение на договори/поръчки; за изготвяне и изпращане на фактура за стоките/услугите, които са заявени, както и стоките/ услугите; за да бъде осигурено необходимото обслужване, както и да бъдат събрани дължимите суми за заявените продукти и услуги; за да бъде предоставена качествена услуга/стока, съгласно договореното; за извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

Б/ За изпълнение на нормативни задължения: за предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите; за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; за задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; за предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове; за предоставяне на информация на прокуратурата органите на МВР, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемането на незаконно придобито имущество и трети лица, в рамките на производство пред съд, прокурорски преписки, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ в качеството му на субект на лични данни има следните права:

-има право да поиска информация за това дали негови данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да поиска съобщение в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

-има право на корекция, да поиска: да бъдат заличени, коригирани или блокирани лични му данни; да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране;

-има право на възражение: срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това;

-имам право на жалба пред администратора на лични данни  „Трансгео“ ЕООД и пред Комисия за защита на личните данни;

(5) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.

  (6) Подаването на неверни или непълни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка/договор

Чл. 21. (1) Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 X.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА на ПЛАТФОРМАТА, за което последният ще уведоми всички регистрирани Ползватели чрез публикуване в ПЛАТФОРМАТА на изменените общи условия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ в ПЛАТФОРМАТА и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ в един от следните случаи:

А) след публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок  от публикуването им, че ги отхвърля чрез е-мейл до contact@roadhunter.bg

Б) с изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 23. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес https://shop.roadhunter.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА в ПЛАТФОРМАТА  се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в ПЛАТФОРМАТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в останалите, предвидени в настоящите общи условия случаи, или съгласно действащото законодателство на Р България.

Чл. 25. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва ПЛАТФОРМАТА в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в ПЛАТФОРМАТА и ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 28. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯТ в процеса на използване или неизползване на ПЛАТФОРМАТА и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което ПЛАТФОРМАТА не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в ПЛАТФОРМАТА и сайта https://www.roadhunter.bg.

Чл. 29. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 30. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на https://shop.roadhunter.bg от 01.01.2021  г.